مرتضی ملکی مین باش رزگاه

درباره من

دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه، متولد اول خرداد 1359، در شهر نوشهر، استان مازندران است. ایشان دارای مدرک دکتری در رشته مدیریت کسب و کار (بازرگانی) (PhD in Business Adminsitration)، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار (Master of Business Administration - MBA) گرایش بازاریابی از دانشگاه میسور واقع درکشور هندوستان و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از ایران است. حوزه ­های مورد علاقه تحقیقاتی ایشان بازاریابی صنعتی و کارآفرینی است. ایشان در حال حاضر دروس روش تحقیق در مدیریت، مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)، زبان تخصصی در مدیریت و مدیریت بازاریابی را در مقطع کارشناسی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازاریابی صنعتی و خدمات، مدیریت تبلیغات و برند، روش تحقیق کیفی و آمیخته و روش تحقیق در کسب و کار و تجارت الکترونیکی را در مقطع کارشناسی ارشد، و مدیریت صنعتی پیشرفته را در مقطع دکت...

محقق گوگل

(1400/11/4)

استنادات

212

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1400/11/8)

استنادات

32

مقالات

5

h-index

3

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1389

دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار (بازرگانی) (PhD in Business Administration)

دانشگاه میسور، هندوستان

1384-1386

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار Master of Business Administration (MBA)-گرایش بازاریابی

دانشگاه میسور، هندوستان

1377-1381

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد - واحد تنکابن

تجارب

1390-1396

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آشنایی با روشهای تقیق کیفی و کمی میدانی در حوزه بازار

آشنایی با نرم افزارهای رفرنس دهی EndNote، Zotero، و Mendeley

آشنایی کامل با نرم افزار Amos

آشنایی کامل با نرم افزار Smart Pls

اولویت های پژوهشی

بازاریابی و مدیریت بازار

کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط

بازاریابی خدمات

بازاریابی صنعتی

تجارت الکترونیکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
طراحی سیستم رتبه بندی محصولات خریداری شده براساس نظرات مصرف کنندگان و متخصصین با استفاده از رویکرد تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری(2021)
9221201001, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^محسن شفیعی نیگابادی
تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد
چشم انداز مديريت بازرگاني(2021)
9611204002, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی
تأملی بر نقش ترومای سازمانی بر بدبینی سازمانی با نقش تعدیلگر سرمایۀ روان‌شناختی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان)
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2021)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عباسعلی رستگار*, 9611573002, 9611204002
موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
مطالعات رفتار مصرف کننده(2021)
محمدحسین مروی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, گلنار شجاعی باغینی
Typology of Growth Hacking Strategies Along the Growth Hacking Funnel
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)(2021)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204002
تأملی بر مدیریت منابع انسانی سبز: نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان با مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت هتلداری
گردشگری و توسعه(2020)
^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002, 9611271001*
Factors influencing selection of medical tourism destinations: A special niche market
International Journal of Healthcare Management(2020)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204004
طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2020)
9221204003, ^داود فیض*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عظیم اله زارعی
واکاوی نقش عوامل جمعیت‌شناختی (سن و جنسیت) و روان‌شناختی بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در شهر ارومیه
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002*, فاطمه محمدی, 9611573002
شناسایی پیشامدها و پیامدهای تردید سبز (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان شرکت الماس سبز خزر)
راهبردهای بازرگانی(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204003*
Green Supply Chain Risk Network Management and Performance Analysis: Bayesian Belief Network Modeling
Environmental Energy and Economic Research(2020)
مهدی شاکری*, ^عظیم اله زارعی, عادل آذر, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تقویت رفتار فرا نقش مشتریان در محیط کسب و کار دیجیتال از طریق شخصیت و تجربه برند
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, 9621204001
اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی
تحقیقات بازاریابی نوین(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, 9311204006
تأملی بر نقش تعدیلگری اخلاق کار اسلامی و سرمایۀ روان شناختی در تأثیر نقش سرپرستی ظالمانه بر رفتارهای انحرافی کارکنان ادارات دولتی استان سمنان
مدیریت اسلامی(2019)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9611204002, 9611573002
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی کارکنان هتل
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
^عباسعلی رستگار, مهدی سبک رو, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002*
نقش بازی‌وارسازی به عنوان استراتژی خلق رشد در مدل پذیرش نوآوری تحول آفرین در نرم افزارهای کاربردی پرداخت موبایلی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان)
مدیریت توسعه فناوری(2019)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204002
تأملی بر پیشایندها و پسایندهای ناهمسانی شناختی پس از خرید در میان مصرف کنندگان کالاهای تندمصرف - فایل شماره 6
چشم انداز مديريت بازرگاني(2019)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002*
طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2019)
9221204001, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
تأثیر سبک‌های رهبری بر رفتار نوآورانه: نقش تعدیل‌گر درگیری شغلی
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(2019)
^عظیم حمزئیان, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002, 9611573002*
بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‎های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل‌گر تغییرات محیطی
راهبردهای بازرگانی(2019)
حسین بلوچی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, طهمورث حسنقلی پور
خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2019)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204003, 9611204002*
Strategic decisions to enter Semnan Gypsum plaster plants in the international markets
International Journal of Business Excellence(2019)
هادی قزوینی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی
قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت
تحقیقات بازاریابی نوین(2019)
حسین بلوچی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, طهمورث حسن قلی پور یاصوری
ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک‌های تعاملی سیستم زنجیره تأمین دارو با استفاده از شبکه‌های باور بیزی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2019)
^عظیم اله زارعی*, 9221201002, عادل آذر, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
ارزش‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی با تأکید بر کارآفرینی محوری و بازارمحوری؛ نقش میانجی نگرش نوآورانه
مدیریت بازرگانی(2019)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9521204001, یحیی خوانساری
شناسایی و اولویت‌بندی زیرآمیخته‌های بازاریابی با رویکرد بازاریابی اسلامی در ورود به بازارهای بین‌المللی (مطالعه موردی :کارخانجات گچ استان سمنان)
اندیشه مدیریت راهبردی(2019)
9311205007, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*
Eco-capability role in healthcare facility’s performance Natural-resource-based view and dynamic capabilities paradigm
Management of Environmental Quality(2019)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9311204002
بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی، ادراک از محیط پویا و جهت‌گیری بازار بر عملکرد با تعدیلگری زیرکی بازار (مورد مطالعه صنعت لبنیات)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(2018)
9211204002, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, طهمورث حسنقلی پور یاصوری
عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی
مدیریت اسلامی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران
راهبرد اجتماعی فرهنگی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
نقش رهبری راهبردی در فعالیت‌های صنعت بانکداری، با میانجی‌گری بازاریابی داخلی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی(2018)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9521204001, محسن محمدی
استفاده از شبکه های اجتماعی برای کسب و کار در ایران: چالشها و فرصتها
مجله جهانی رسانه(2018)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9511204001
خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، ماموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2018)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9221201001
Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^داود فیض, 9211204006
نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2017)
وحید شرفی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو
مدیریت بازرگانی(2017)
9311204006, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
Green chicken purchase behavior: the moderating role of price transparency
Management of Environmental Quality(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, Fatemeh Maleki, Maedeh Torabi
بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار، بخشندگی و پویایی محیطی بر عملکرد بازاریابی؛ تبیین نقش ممیزی بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدکننده دارویی)
راهبردهای بازرگانی(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9311204002
بررسی رابطۀ بین بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل‌گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام
فرهنگ ایلام(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, وحید شرفی*
نقش تلنولوژی پیشرفته تولید در توسعه بهره وری در صنایع کوچک و متوسط با میانجیگری مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات
مديريت بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز(2017)
دکتر علی ملاحسینی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, مهدی دهقانی سلطانی*, حبیب فرج پور
مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی
مدیریت نوآوری(2017)
9211204006, ^عظیم اله زارعی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, عادل آذر, ^داود فیض
ارائه مدل پیش‌بینی کننده رفتار خریداران برندهای ایرانی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درخت تصمیم: صنعت لوازم خانگی برقی
مدیریت برند(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, محمدعلی سیاه سرانی کجوری
Identifying and Prioritizing Indicators of Macro-Environmental Factors in Entry of Semnan Plaster Plants into the Markets of Neighboring Countries
International Journal of Environmental and Science Education(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, 9311205007
Identifying and Prioritizing Indicators of Macro-Environmental Factors in Entry of Semnan Plaster Plants into the Markets of Neighboring Countries
International Journal of Environmental and Science Education(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, 9311205007
بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان)
نوآوری و ارزش آفرینی(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9221204004
Barriers to the Implementation of Electronic Learning in Governmental Organizations: Case of Iran
International Journal on E-Learning(2017)
9111263002, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو
توسعه کارآفرینی(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9311204006
ارائه مدلی برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی در استان سمنان
پژوهشنامه مالیات(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9511204001
نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی
بيمارستان(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, 9221204004, علی کهیاری حقیقت
توسعه مدل عملکرد برند سازمان بر مبنای بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^داود فیض, 9211204003*
بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران
راهبردهای بازرگانی(2016)
^غلامحسین گل ارضی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9211268006
شناسایی و اولویت‏‏ بندی مشتریان کلیدی بر مبنای ارزش دورۀ عمر آنها با استفاده از مدل آر. اف. ام. (مطالعۀ موردی: شرکت مخابرات استان قم)
مدیریت بازرگانی(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, 9111205003
بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری
تحقیات بازاریابی نوین (2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9211204004*, 9211204008, 9311205003
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻤﻨﺎن(
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی(2016)
گلایول صفوی جهرمی*, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2016)
^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, مهدی رحیمی*
نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام)
(2015)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند
(2015)
طهمورث حسنقلی پور, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
ررسی تاثیر ترجیح رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل گری عوامل منتخب جمعیت شناختی(مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)
(2015)
^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تاثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه: نقش تعدیلگر ارزش درک شده
(2015)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, رسول غلامزاده
بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت های بازدید گردشگران
(2015)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان
(2015)
گلایول صفوی جهرمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید با رویکرد ارزش آفرینی در صنعت لوستر ایران
(2014)
^لاله جمشیدی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه؛ شرکت مواد غذایی تهران همبرگر
(2014)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
Technical barriers for the Implementation of Electronic Learning in Governmental Organizations(Case study: Semnan Govermental Organization)
A Journal of Economics and Management(2014)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^محسن شفیعی نیگابادی
بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر)
(2014)
^داود فیض, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
سرمایه گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات
(2013)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی تاثیر سرمایه های ناملموس بر عملکرد شرکت ها با اثر میانجی قابلیت های بازاریابی مورد مطالعه:‌ شرکت های شهرک صنعتی شهر سمنان
(2013)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
Ethical Challenges: Customers' Rights
SCMS Journal of Indian management(2012)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
A STUDY OF THE ROLE OF BUSINESS-IT STRATEGY IN IT ALIGNMENT AND FIRM PERFORMANCE IN IRAN MANUFACTURING FIRMS
AsianJournal of Research in Business Economics and Management(2012)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, اسماعیل شعبانی
تبلیغات رسانه های اجتماعی: واکاوی نقش اطلاع دهندگی، تصویر اجتماعی و خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان محصولات تولیدی شرکت مجید)
مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي(2021)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002*, 9611573002
تدوین مدل کسب و کار بر اساس نقش اینترنت اشیا در بحران کرونا (مورد مطالعه: آموزشگاههای مبتنی بر وب)
اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان(2021-07-06)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9911204002, 9911204001*
واکاوی نقش جو سازمانی، عجین شدن با شغل و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد خلاقانه سازمان: با تاکید بر نقش میانجی رفتار خلاقانه کارکنان
دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار(2019-07-05)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, مرجان شورچه
بزرسی مولفه های تاثیرگذار بر عملکزد صادراتی واحدهای بازرگانی شرکت گچ استان سمنان
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21(2016-12-20)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عظیم اله زارعی, 9311205007
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند در بیمه ایران در شهر تهران
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکت های بیمه
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^غلامحسین گل ارضی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
مدیریت روابط استراتژیک و بازاریابی برند خدماتی در صنعت بیمه
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
شناسایی الگوهای ذهنی افراد نسبت به آمیزه های نوآوری درموفقیت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه)مورد مطالعه : شرکت بیمه البرز(
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
توسعه و گسترش هوشمندی مدیریت ارتباط با مشتری در محیط بازارهای صنعتی
همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها(2014-04-30)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
طراحی و ارائه مدل مفهومی تأثیر نوآوری استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با تأکید بر نقش یادگیری سازمانی
دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(2013-11-24)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, محبوبه زحمتکش
بررسی نقش نام تجاری در وفاداری مشتریان: مطالعه موردی کارخانجات گچ استان سمنان
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسي تاثير جوايز صادراتي بر افزايش صادرات محصولات كسب و كارهاي كوچك و متوسط مستقر در شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه
احمدپوران جلال الدين(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين اجراي تاكتيك هاي بازاريابي چريكي و تصميم خريد مشتريان بانك كارآفريني شعبه اصفهان
عيوضي داريوش ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر ارزش ويژه مارك تجاري
اكبرزاده صفوئي مرتضي(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير جريان دانش بر كيفيت محصول و رضايت مشتري
احساني راد جلال(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فرخ پورلنگرودي ميترا(تاریخ دفاع: 1391/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
احمدي مريم(تاریخ دفاع: 1392/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عربي نيما(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قهرماني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كي فرزندي اصل علي(تاریخ دفاع: 1391/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زنگيان سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
برزگري مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
باقري وحيد(تاریخ دفاع: 1392/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش مشتري
اميرصالحي مريم(تاریخ دفاع: 1391/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آگاهي از برند بر نگرش و رفتار مشتريان در خصوص توسعه آن با اثر ميانجيگري تصوير برند : مورد مطالعه : كليه مشتريان محصولات شركت سامسونگ در شهر تهران
ترابي مائده(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تسهيم دانش فرآيند توسعه يكپارچه محصول جديد با رضايت مشترين با ميانجي گري موفقيت توسعه محصول جديد و مشكلات طراحي محصول جديد (مورد مطالعه : شركت توليدي خودرو سايپا
آقايان سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين مزيت هاي ويژه شركت و ويژگي هاي تصميم گيرنده با تمايل به صادرات با اثر تعديل كنندگي حمايت هاي دولت از صادرات : مورد مطالعه : شركت هاي شهرك صنعتي شهر اروميه
حسين زاده سامان(تاریخ دفاع: 1392/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عوامل موثر بر تمايل به خريد مجدد با ميانجي گري ارزش خريد اينترنتي و رضايت مشتري
رسول دريس اميره(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي شبكه اجتماعي بر خط بر مقاصد رفتاري با تاكيد ويژه بر تمايل به استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر خط و ارزش ويژه برند : مورد مطالعه : استفاده كنندگان از لپ تاپ كه عضو شبكه مجازي كلوب
عمادي محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1392/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان بر خريد و رضايت مصرف كنندگان (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات گلرنگ در شهر تهران )
جعفري نيك زهراالسادات(تاریخ دفاع: 1392/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر انواع سبك هاي شخصيتي بر تصوير برند شركت در ذهن مصرف كننده با اثر ميانجي هوش عاطفي(مورد مطالعه : كليه مصرف كنندگان محصولات لبني شركت كاله در شهر ورامين
حفيظي حسيني زهرا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شدت رقابت در بازار و نقش آن در كسب مزيت رقابتي با ميانجيگري قابليت بازاريابي. مطالعه موردي : مديران و كارشناسان شعب بانك ملت شهر تهران
نيك پور ميلاد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان و ارزش برند
طحان ناساري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات الكترونيك و نيات رفتاري مشتريان(مورد مطالعه :شعب بانك مهر اقتصاد استان سمنان)
سعدالدين غزال(تاریخ دفاع: 1392/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عوامل محيطي و سازماني بر كارآفريني درون سازماني و رشد سازماني .مطالعه موردي : شركتهاي كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي بوعلي و بهاران همدان
ساري اصلاني هانا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت خدمات و آگاهي از برند بر وفاداري از برند با متغير ميانجي اعتماد برند
حبيبي كرهرودي امير(تاریخ دفاع: 1393/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين بازاريابي رابطه¬مند و وفاداري مشتريان با اثر ميانجي اعتماد، ارزش ادراك شده و رضايت مشتريان: مورد مطالعه؛ مشتريان بانك شهر استان مازندران
علي نژاد آذرين(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تبليغات از طريق پيام كوتاه بر قصد خريد در صنعت بيمه با در نظر گرفتن نقش ارزش ويژه نام تجاري
اسدزاده محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي موانع پياده سازي يادگيري الكترونيك در سازمان هاي دولتي شهرستان سمنان با استفاده از تكنيك تحليل عاملي
صفوي جهرمي گلايول(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير امنيت ادارك شده از پرداخت الكترونيكي، و ارزش ادراك شده، با قصد خريد اينترنتي با تاكيد ويژه بر مدل بنگاه و مشتري در ميان كاربران اينترنت
اميني شريفي پريسا(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل فردي و مرتبط با محصول بر خريد ناگهاني با اثر تعديل كنندگي عوامل جمعيت شناسي(مورد مطالعه: مشتريان پوشاك مردانه در شهر قم
كرمي مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ترجيحات رنگ بر ترجيح محصول با تاكيد بر نقش تعديل گري عوامل جمعيت شناختي( مورد مطالعه: خريداران كفش ورزشي
رحماني طاهره(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عناصر طراحي تبليغات بر مقاصد رفتاري با ميانجيگري ارزش درك شده مشتريان ( مشتريان بستني ميهن) موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
روشن فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم پشتيباني تصميم گيري درماني فرآيند محور با الهام از سيستم انتقال خون در بدن
ممبيني هادي(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و دسته بندي عوامل موثر بر اثربخشي شعار برند(مورد مطالعه: بانك ملي ايران و بانك سامان در سطح شهر مشهد)
رحيمي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر واكنش هاي رفتاري مشتريان با تاكيد بر نقش ميانجيگري متغير هاي ارزش ادراك شده و ارزش ويژه ي برند( مورد مطالعه: مشتريان بانك انصار در شهرستان مشهد)
قاسمي حميد(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي استراتژيك بر مزيت رقابتي و عملكرد بازار با اثر ميانجي قدرت برند: مورد مطالعه: مديران شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي توس مشهد
نبي حسن آباد فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش اعتماد و تعهد ميان توليدكننده و توزيع كننده بر عملكرد تجاري توليد كننده با اثر ميانجي رضايت و وفاداري توزيع كننده( مطالعه موردي در ميان شركت هاي بزرگ صنايع غذايي)
كريم نيا زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جايگاه برند بر قصد خريد مجدد با ميانجي گري ارزش درك شده مشتري و رضايت مشتري و تعديل كنندگي جنسيت(مورد مطالعه: محصولات يك و يك شيراز)
بلاغي اينالو محمدامين(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت اندازه گيري كار و زمان در حوزه هاي ارائه دهنده خدمت
پناهي محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نگرش هاي آرمان گرايي و خودگرايي بر استفده از بازاريابي ويروسي با اثر ميانجي ادراك بازاريابي غيراخلاقي( مورد مطالعه: مصرف كنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي سينره در سطح تهران)
فيروزي سارا(تاریخ دفاع: 1393/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش ساختار بازار، سياستهاي تنظيم بازار و قيمت كالاهاي جايگزين بر سياستهاي قيمت گذاري( مورد مطالعه: بازار برنج ايران
جعفريان يسري(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر طراحي و توسعه محصول جديدي در صنعت لوستر ايران
رسولي سيد نويد(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر عدم موفقيت كالاهاي ايراني در موقعيت يابي برند در صنعت لوازم خانگي
قاسميان سارا(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي مشتريان كليدي بر مبناي ارزش دوره عمر آنها با استفاده از مدل آر . اف . ام مطالعه موردي : شركت مخابرات استان قم
حاجيلو زاهده(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل محيطي رقابتي بر قابليتهاي بازاريابي با ميانجي گري مشتري مداري و گرايش به نوآوري (مورد مطالعه: مديران و كارشناسان شركت صنعتي فولاد در شهرستان اسفراين)
خاكسار مريم(تاریخ دفاع: 1393/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سبك¬هاي پردازش اطلاعات مصرف كننده و فعاليت فيزيكي مغز در واكنش به انواع جاذبه¬ها و تاثير متغير تعديل كننده جنسيت با رويكرد بازاريابي عصب پايه
شايسته پايداري فريبا(تاریخ دفاع: 1395/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي¬هاي بازاريابي با استفاده از مدل بخش بندي استراتژيك (V3) در سازمان¬هاي خدمات درماني ( مورد مطالعه: كلينيك تخصصي ايران مهر)
افتخاري مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازارگرايي بر ارزش ايجاد شده براي سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر اثر ميانجي رضايت مشتري و عملكرد مالي (مورد مطالعه: صنايع محصولات غذايي به جز قند و شكر و صنعت كاشي و سراميك)
شهرياري مهري(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي تامين كنندگان با به كارگيري روش تاپسيس فازي در شركت سامفر
توكلي نافچي رحمان(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير هوش تجاري بر روي رضايت و وفاداري توزيع كننده ها با در نظر گرفتن اثر ميانجي يادگيري سازماني (مورد مطالعه :شركت هاي كوچك و متوسط واقع در شهرك صنعتي سيرجان )
صادقي گوغري ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر مقاصد رفتاري از طريق وفاداري و رضايت مندي در ميان مشتريان بانك هاي ملي ، ملت و مهر اقتصاد در شهر سمنان
گنجوئي سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميان جهت گيري كارآفرينانه و عملكرد سازماني با تاكيد بر اثر ميانجي گرايش به يادگيري سازماني و اثر تعديل كنندگي آشوب بازار: مطالعه مديران در ميان شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي بيرجند
رخشاني ايمان(تاریخ دفاع: 1394/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير عملكرد ادراكات رنگي برند بر شخصيت ادراك شده از برند در ميان كاربران اينترنتي بانك ملت)
خدادادبرمي امير(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ميزان رضايت از تماس با خرده فروشان الكترونيكي و ويژگي هاي شخصيتي بر خريد اينترنتي با اثر تعديل كنندگي نوع محصول در ميان كاربران اينترنت در ايران)
مرادي نسترن(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير منفعت و هزينه ادراك شده برارزش ادراك شده و قصد خريد مجدد با اثر تعديل كنندگي مشترك جنسيت و گرايش به اعتماد در ميان كاربران اينترنت در ايران)
عبدالحي ريحانه(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي اقدامات موجود در مديريت چرخه حيات سيستم هاي اطلاعاتي (مورد مطالعه:شركت هاي توليد كننده سيستم هاي اطلاعاتي شهر تهران)
علي پور شيرازي مسعود(تاریخ دفاع: 1394/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مديريت دانش و فاكتورهاي كليدي موفقيت در گام هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزير منابع سازماني ((ERP ( مطالعه موردي : شركت زيراكس)
اشگر آذين(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي مفهومي براي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران با تكيه بر مدل پذيرش فناوري و نظريه عمل مستدل
روزبهاني علي(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي شيوه ها ،تاكتيك ها و تكنيك هاي ترويج با تمركز بر روي آميخته هاي تبليغات در حوزه ي گردشگري بين دو كشور ج.ا.ايران و تركيه
كاظمي سلماني هانيه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي موانع ورود محصولات نوين كارخانجات گچ سمنان به بازارهاي بين المللي
قزويني هادي(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل محيطي و سازماني بر قابليت هاي بازاريابي با تاكير بر اثر ميانجي نگرش هاي استراتژيك: مورد مطالعه بانكهاي واقع در شهرستان نيشابور
عليان سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قرباني اكرم(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي بازاريابي سبز بر قصد خريد در ميان مشتريان مركز تجاري پروما در شهر مشهد
شريعتي سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي برند سازي اسلامي :استراتژي ها و الزامات )
رستمي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
تاثير انگيزه مشاركت كننده در بازاريابي دهان به دهان الكترونيكي بر تصميم به خريد با اثر ميانجي اعتماد مخاطب و اثر تعديلگر دانش ذهني مخاطب در ميان كاربران اينترنتي در ايران
آذري نژاد شيده(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر شهرت فروشگاههاي اينترنتي منتخب در ايران
جلالي اراني مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي مصرفي بر حمايت از برند با اثر ميانجي عشق به برند (مورد مطالعه: مشتريان برند چرم مشهد در شهر مشهد
اسلامي راد مونا(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزش هاي شخصي بر رفتار خريد مشتريان با اثر ميانجي نگرش و قصد خريد (مورد مطالعه : خريداران غيرغذايي مركز خريد پالاديم در شهر تهران )
نورمحمدي مهشاد(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اصول اخلاقي بازاريابي بر عملكرد كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي تسهيم دانش و سرمايه فكري و نقش تعديل گر رده شغلي (مورد مطالعه : كاركنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان آمل )
رنجبر سارا(تاریخ دفاع: 1395/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نوآوري كارمند محور با ميانجيگري بكارگيري دانش و تعديل كنندگي جو سازماني
ميزابي اصل فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل درآمدي جديد با نوآوري تكنولوژي در فرآيند توسعه برنامه هاي كاربردي تلفن هوشمند
فرجي مهياري مجيد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل پويا از استراتژي هاي رقابتي شركت به منظور انتخاب تركيب رضايت بخش استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از تئوري بازي و سيستم هاي پويا
بلوچي حسين(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين الگوي هوشمندي رقابتي در راستاي صادرات پايدار محصولات دانش بنيان
سياه سراني كجوري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير رويكرد برند بر عملكرد برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي رويكرد بازار و رويكرد كارآفريني (مورد مطالعه : مديران شركت هاي مستقر در شهرك صنعتي شيراز )
بهمني مهسا(تاریخ دفاع: 1396/03/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزارهاي ترفيعي فروش بر مقاصد با اثر ميانجي رضايت مشتري و تعديل كنندگي ميزان درگير كنندگي محصول (مورد مطالعه : مشتريان شركت مخابرات استان خراسان شمالي)
ره آموز الهام(تاریخ دفاع: 1396/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قابليت هاي سيستم هاي اطلاعاتي بر عملكرد شركت هاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران37
مرندي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فضاي فروشگاه اينترنتي بر خريد آني بر خط ،با اثر ميانجي ارزش ادراك شده و تعديلگري درگيري محصول (مطالعه موردي : لپ تاپ و لوازم جانبي آن )
قربان پور مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اكوسيستم بازاريابي بين الملل براي شركت هاي كوچك و متوسط در ايران
شرفي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
تدوين استراتژي هاي ورود به بازارهاي بين المللي مبتني بر پارادايم رايانش ابري
زنگيان سميه ، مقطع : دكتري
طراحي مدل بازاريابي جذب گردشگر سلامت (مورد مطالعه : متقاضيان عمل هاي GRSدر ايران)
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم رتبه بندي محصولات خريداري شده بر اساس نظرات مصرف كنندگان و خبرگان با رويكرد متن كاوي و وب كاوي(مورد مطالعه وب سايتهاي برتر ايرني)
افشاري زاده جعفري اميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير عوامل مدل پذيرش اطلاعات و تئوري عمل مستدل بر قصد خريد آنلاين ( مورد مطالعه : هايپراستارهاي منتخب شهر مشهد )
موسوي نيكو سيده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازي پردازي بر جذب كاربر و افزايش فروش (مطالعه موردي : سايت تخفيف و خريد گروهي شادياب )
باقري صادق(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي ناشي از توسعه آموزش از راه دور در مناطق روستايي از منظر مولفه هاي اقتصادي با رويكرد تلفيقي fmea و تئوري خاكستري ( مورد مطالعه : استان البرز)
نورزاده اكبر(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تاثير همخواني شخصيت برندها در برند مشاركتي بر ترجيح برند مشاركتي مشتريان با ميانجي گري نگرش به 13برند مشاركتي (مورد مطالعه : كليه 14مشتريان لوازم خانگي در شهر مشهد )
خادم رضا مينا(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نااطميناني هاي محيط كسب و كار بر عملكرد مالي با ميانجي گري ارزش ويژه برند مبتني بر كاركنان(مورد مطالعه : شركت پارس خودرو )
رحيمي جونقاني زهره(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناساييو رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر استفاده از رسانه هاي اجتماعي در بستر بازارهاي صنعتي
كوهستاني سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رابطه گرايي بر عملكرد راه اندازي محصول جديد(مورد مطالعه :صنعت روانكار)
مشك ريز مريم(تاریخ دفاع: 1396/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل بازاريابي در بخش گردشگري قومي ايران
باقري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/03/06) ، مقطع : دكتري
نوع شناسي استراتژي هاي هك رشد استارت آپ ها در چارچوب قيف بازاريابي هك رشد
شعباني نعيم صوفياني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
تدوين استراتژي هاي بازاريابي در موسسات غيرانتفاعي مبتني بر آميخته بازاريابي خدمات .(مورد مطالعه :موسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا (س)سمنان
طباطبائي سيد محمدحسن(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل شبكه تعاملي ريسك هاي سيستم
شاكري مهدي(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي جانشين پروري با استفاده از مدل سازي ساختاري – تفسيري در شركت هاي دانش بنيان
اميدي حميد(تاریخ دفاع: 1397/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي گردشگري هوشمند و ارزش ادراك شده از مقصد بر وفاداري گردشگر با نقش ميانجيگري رضايت گردشگر و نقش تعديلگري خودكارآمدي (مورد مطالعه :گردشگران استان اصفهان)
خاني شيركوهي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوشه بندي و بررسي تطبيقي شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران سال 1396 (مورد مطالعه : رسانه اجتماعي توئيتر)
صادقي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بسته بندي فريبنده بر مقاصد رفتاري: نقش ميانجي نگرش مصرف كننده و تعديل گري جنسيت و قيمت (مطالعه موردي: مصرف كنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي)
كياء محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سازمان يادگيرنده بر رفتار شهروندي برند: نقش ميانجي فهم و تعهد به برند و تعديل گري قابليت يكپارچگي ميانبخشي (مورد مطالعه: مديران و كاركنان بانك مهر اقتصاد در استان سمنان)
كيا الهام سادات(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رضايت از برند بر تعهد به برند با اثر ميانجي اعتماد ، نقش تعديل گري هزينه هاي تغيير در ميان مشتريان ( مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان سمنان)
جوان سعيده(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر طرفداري برند : نقش ميانجي كيفيت رابطه برند – مشتري و تعديلگري اسناد مسئوليت ( مورد مطالعه : مشتريان بانك پاسارگاد در استان مازندران )*
موسوي سيد عباس(تاریخ دفاع: 1398/08/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر رضايت مشتريان خارجي ، با نقش ميانجي رضايت مشتريان داخلي ، كيفيت خدمات و ارزش ادراك شده مشتري خارجي ( مورد مطالعه : كاركنان و مشتريان بانك كشاورزي در استان سمنان )
حفار الناز(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل بازدارنده بكار گيري جمع سپاري نو آوري در سازمان ها
زنده دلان نيوشا(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرمايه گذاري بازاريابي رابطه مند بر بازاريابي دهان به دهان:نقش ميانجي تكليف،قدرداني و اعتماد (مورد مطالعه :مشتريان كافي شاپ هاي شهر ساري)
شكري ارفعي هديه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كلان داده در مدل كسب وكار با ميانجي گري ارتباطات استراتژيك
مسگري ناهيد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت هويت برند شركتي بر عملكرد برند در بخش خدمات با ميانجي گري ارزش هاي سازماني و تعهد سازماني ( مورد مطالعه : مديران و كاركنان شركت هاي تجارت الكترونيكي و بانك ملت در استان تهران)
ميركي ايمان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شايستگي هاي عملياتي، بازاريابي ،اطلاعاتي بر عملكرد مالي و استراتژيك صادرات بنگاه تجاري با ميانجي گري نوآوري استراتژيك و هوشمندي رقابتي (مطالعه موردي : شركتهاي صادر كننده صنايع دستي استان تهران )
مهدي زاده محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نمايش آنلاين اطلاعات فروش محصول اينترنتي بر خريد آني بر خط با اثر ميانجي گري آشنايي با برند و ارزش كيفيت ادراك شده با تعديلگري درگيري ذهني مصرف كننده (مطالعه موردي: خريداران اينترنتي محصولات موبايل سامسونگ)
محمودي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر فروش محصولات فرهنگي مورد مطالعه:كتاب هاي كمك آموزشي
دهباشي علي(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده مسئوليت اجتماعي سازمان ها در زمان بحران اقتصادي در ايران
طاهري كلادوز مهرزاد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قابليت هاي سيستم هاي اطلاعاتي و جهت گيري سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات بر قابليت هاي بستر ديجيتال و چابكي سازماني با ميانجي گري بازاريابي دروني (مورد مطالعه :شركت كاله مازندران)
شكريان زيني عبدالرحمن(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي موانع صدور خدمات فني و مهندسي از طريق مناقصات بين المللي :مورد مطالعه:شركت هاي ارائه دهنده خدمات فني مهندسي در پروژه هاي عمراني
اسفندياري نرجس ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رنجش تبليغاتي و شك و ترديد به تبليغات بر نگرش به تبليغات :مورد مطالعه:بينندگان تبليغات تلويزيوني صنعت مواد غذايي در شهر تهران
حاجي علي گل ندا(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انگيزه استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتري با نقش ميانجي روابط شبه اجتماعي و مشاركت اجتماعي مشتري :مورد مطالعه:مشتريان برند نوين چرم در شبكه ي اجتماعي اينستاگرام
طيباتي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت اطلاعات و هويت جامعه برند بر خط بروفاداري به برند : نقش ميانجي عجين شدن با جامعه برند و كيفيت ارتباطات : مورد مطالعه: كليه مشتريان برند اسنپ در جامعه مجازي اينستاگرام
قرباني مولود فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ناسازگاري عملكردي، عدم مسئوليت اجتماعي شركتها و تجربه منفي گذشته بر نفرت از برند (مورد مطالعه:خريداران خودروهاي شركت سايپا در استان سمنان)
عالي ده چناري مهرانگيز(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مسئوليت اجتماعي و جهت گيري محيطي شركت بر رفتار مشتريان در انتخاب محصولات سبز با نقش ميانجي گرايش بازاريابي سبز و ارزش ادراك شده ( مورد مطالعه : شركتهاي مستقر در شهرك صنعتي استان سمنان )
نوراني سيده منا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدل اكوسيستم بازاريابي بين الملل براي صنعت توليد و فراوري پسته در ايران
رحيمي مريم(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي پيام پنهان در موسيقي بر كاهش اضطراب امتحان در ميان جوانان
عليزاده دراباد مسعود(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر وفاداري به برند: نقش ميانجي ارزش منصفانه، ارزش ويژه برند و ارتباط منصفانه: مورد مطالعه ؛ كليه مشتريان برند ايكس ويژن در جامعه آماري اينستاگرام
ايمانيان مهرداد(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل همراستايي ابزارهاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي با در نظر گرفتن ارزش هاي فرهنگ ملي
كلوشاني معين ، مقطع : دكتري
شناخت تجربيات مشتريان از ديدگاه مهمانان و مديران هتل ها در شهر رامسر
بهارلوئي يانچشمه سيما(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش صلاحيت عامل از منظر احساسي و شناختي در فرآيند هم آفريني ارزش ، مورد مطالعه : شركت كاشي سمنان
بابائي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هوش هيجاني فروشندگان بر رضايت شغلي با ميانجي گري جو ارتباطات و خلق مشترك ارزش مشتري (مورد مطالعه :فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران)
زماني فومشي مصطفي(تاریخ دفاع: 1399/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي دلايل خروج مشتريان و عوامل موثر بر برگشت آنها در بانكهاي دولتي و خصوصي منتخب :مورد مطالعه :بانكهاي قوامين و پارسيان )
وطن دوست زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفهوم پردازي رفتارهاي برند ساز كاركنان در صنعت پوشاك
زحمت كش پرنا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر استفاده از بانكداري تلفن همراه با ميانجيگري مقاصد رفتاري ( مورد مطالعه : مشتريان بانك مسكن استان سمنان)
مكي محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده ي ادغام استارتاپ ها در ايران
صمدزاد زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفهوم پردازي و طراحي مدل هوشمندي برند (مورد مطالعه: استارت آپ هاي فين تك حوزه خدمات پرداخت )
ورمقاني مريم ، مقطع : دكتري
تمايل به تكرار خريد بر خط:نقش رضايت،نگرش و تجربه مواجهه با مشكل در خريد بر خط
جهانبخشي علي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي داستان سرايي در بستر ديجيتال بر درگيري مخاطب و قصد پرداخت كمك مالي :مورد مطالعه:مخاطبان موسسه اجتماعي و كارآفريني رعد الغدير
مظفري آي سان(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آميخته ي ترفيع بر آگاهي برند با نقش ميانجي مواجهه برند ، درگيري مشتري و بازاريابي شفاهي الكترونيكي E-WOM( مورد مطالعه : مشتريان برند كامان COMEON در اينستاگرام )
يادگاري مهسا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوي گوناگوني نسل ها در رفتار مصرف كننده و تبيين آن با تاكيد بر آميخته بازاريابي ( مورد مطالعه : صنعت پوشاك)
باقري قره بلاغ هوشمند ، مقطع : دكتري
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي ارزش گذاري استارتاپ ها
نوعي مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دانش خريد سبز بر رفتار خريد سبز : نقش ميانجي نگرش به خريد سبز ، آگاهي زيست محيطي و قصد خريد سبز: مورد مطالعه : مشتريان محصولات آرايشي بهداشتي برند ماي و شون
موسوي نوكنده علياسادات(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با ميانجي گري رفاه ذهني و تعامل كاري و نقش تعديل گر حمايت سازماني درك شده و همدلي (مورد مطالعه:دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران)
عسگري رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش آموزش الكترونيكي در تصوير برند مراكز آموزش عالي در زمان بحران‌ پاندمي كوييد-19: مطالعه پديدارشناختي در ميان اساتيد و دانشجويان دانشگاه سمنان
عطار ناهيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انجمن هاي تجاري در رسانه هاي اجتماعي بر هم آفريني برند؛ نقش ميانجي رابطه و اعتماد به برند: مورد مطالعه:لوازم آرايشي بهداشتي ماي و هيدرودرم .
قلي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خصوصيات اعتمادشوندگان و اعتمادكنندگان بر پيش بيني واكنش هاي رفتاري با ميانجي گري اعتماد؛مورد مطالعه:لوازم ارايشي سينره
قهرماني پگاه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جريان هاي درامدي آكادمي هاي فوتبالي در ايران
افتخاري مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازاريابي از طريق افراد تاثيرگذار بر تمايل به خريد مخاطبان در بستر فرهنگ عمومي در ميان استفاده كنندگان ايراني شبكه اجتماعي اينستاگرام
فرزان فر شريفه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تخلف برند بر قصد خريد مجدد؛ نقش ميانجي ارزش ويژه برند و تنفر از برند (مورد مطالعه: صنعت بيمه ايران در دوران Covid-19)
يزداني حجت(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترسيم نقشه ادراكي برندهاي منتخب فروشگاه هاي زنجيره اي
حيدري زهرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تبليغات هدف گذاري مجدد در قصد بازگشت به وبسايت؛ نقش ميانجي نفوذپذيري، توجه و شكاكيت تبليغاتي: مورد مطالعه: مشتريان وبسايت باني مد
طراحي مدل قابليت‌هاي پويا جهت توسعه اكوسيستم نوآوري در راستاي ورود به بازارهاي بين¬المللي (مورد مطالعه: شركت هاي دانش¬بنيان مستقر در پارك¬هاي علم و فناوري استان سمنان)
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای هوشمندی کسب و کار
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای هوشمندی کسب و کار

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
طرح درس مدیریت تبلیغات و برند   (145 بار دانلود)
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش چهارم   (223 بار دانلود)
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش چهارم
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش سوم   (228 بار دانلود)
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش سوم
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش دوم   (230 بار دانلود)
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش دوم
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش اول   (221 بار دانلود)
ارتباطات انسجام یافته بازاریابی - بخش اول
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش پنجم   (256 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش پنجم
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش چهارم   (249 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش چهارم
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش سوم   (299 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش سوم
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش دوم   (293 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش دوم
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش اول   (304 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ ویدئوی بخش قیمت گذاری؛ بخش اول
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش ششم   (252 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش ششم
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش پنجم   (289 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش پنجم
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش چهارم   (287 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش چهارم
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش سوم   (258 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش سوم
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش دوم   (281 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش دوم
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش اول   (291 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ مدیریت خدمات؛ بخش اول
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش پنجم   (236 بار دانلود)
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش پنجم
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش چهارم   (257 بار دانلود)
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش چهارم
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش سوم   (215 بار دانلود)
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش سوم
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش دوم   (214 بار دانلود)
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش دوم
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش اول   (226 بار دانلود)
بازاریابی صنعتی؛ فصل چهارم؛ بخش اول
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش ششم   (256 بار دانلود)
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش ششم
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش پنجم   (222 بار دانلود)
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش پنجم
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش چهارم   (234 بار دانلود)
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش چهارم
روش تحقیق در مدیریت؛ تکنیک مشاهده؛ کارشناسی   (235 بار دانلود)
تکنیک مشاهده؛ روش تحقیق در مدیریت؛ مقطع کارشناسی
جزوه روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی-ویرایش 12   (335 بار دانلود)
آخرین ویرایش جزوه رو تحقیق در مدیریت برای دانشجویان کارشناسی
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش سوم   (238 بار دانلود)
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش سوم
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش پنجم   (267 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش پنجم
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش چهارم   (295 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش چهارم
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش سوم   (270 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش سوم
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش دوم   (285 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش دوم
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش اول   (303 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ آمیخته محصول؛ بخش اول
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش پنجم   (294 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش پنجم
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش چهارم   (353 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش چهارم
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش سوم   (309 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش سوم
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش دوم   (362 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش دوم
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش اول   (313 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل نهم؛ مدیریت ارزش ویژه برند؛ بخش اول
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش چهارم   (274 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش چهارم
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش ششم   (288 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش ششم
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش سوم   (290 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش سوم
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش پنجم   (257 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش پنجم
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش دوم   (284 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش دوم
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش اول   (298 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش اول
آخرین گزارش شرکت INTERBRAND در مورد برندهای برتر   (261 بار دانلود)
آخرین گزارش شرکت INTERBRAND در خصوص آخرین وضعیت و رتبه بندی برندهای برتر در جهان در سال 2020.
معرفی سایت Interbrand   (249 بار دانلود)
در این ویدئو، وبسایت Interbrand معرفی شده است.
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش هشتم   (245 بار دانلود)
ویدئوی هشتم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش هفتم   (253 بار دانلود)
ویدئوی هفتم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش ششم   (239 بار دانلود)
ویدئوی ششم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش پنجم   (243 بار دانلود)
ویدئوی پنجم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش چهارم   (290 بار دانلود)
ویدئوی چهارم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش سوم   (265 بار دانلود)
ویدئوی سوم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش دوم   (270 بار دانلود)
ویدئوی دوم از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق آمیخته؛ روش تحقیق در کسب و کار؛ بخش اول   (302 بار دانلود)
ویدئوی اول از روش تحقیق آمیخته
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش پنجم   (291 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش پنجم
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش چهارم   (264 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش چهارم
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش سوم   (284 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش سوم
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش دوم   (255 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش دوم
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش اول   (259 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ فلسفه تحقیق؛ بخش اول
تحقیقات بازاریابی؛ اسلایدهای فصل دهم   (173 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ اسلایدهای فصل دهم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش ششم   (194 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش ششم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش پنجم   (214 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش پنجم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش سوم   (208 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش سوم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش چهارم   (219 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش چهارم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش دوم   (194 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش اول
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش اول   (209 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل دهم؛ بخش اول
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش دوم   (264 بار دانلود)
بخش بندی و هدف گذاری بازار؛ مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش دوم
مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش اول   (253 بار دانلود)
بخش بندی و هدف گذاری بازار؛ مدیریت بازاریابی؛ فصل هشتم؛ بخش اول
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش دوم   (230 بار دانلود)
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش دوم
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش اول   (214 بار دانلود)
مقاله رفتار خرید سازمانی، وبستر و ویند (1972): بخش اول
تحقیقات بازاریابی؛ فصل نهم؛ تحقیقات توصیفی؛ روش تحقیق پیمایشی؛ بخش سوم   (196 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل نهم؛ تحقیقات توصیفی؛ روش تحقیق پیمایشی؛ بخش سوم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل نهم؛ تحقیقات توصیفی؛ روش تحقیق پیمایشی؛ بخش دوم   (206 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل نهم؛ تحقیقات توصیفی؛ روش تحقیق پیمایشی؛ بخش دوم
تحقیقات بازاریابی؛ فصل نهم؛ تحقیقات توصیفی؛ روش تحقیق پیمایشی؛ بخش اول   (238 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل نهم؛ تحقیقات توصیفی؛ روش تحقیق پیمایشی؛ بخش اول
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش آخر   (287 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش نهم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش هشتم   (258 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش هشتم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش هفتم   (233 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش هفتم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش ششم   (223 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش ششم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش پنجم   (243 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش پنجم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش چهارم   (241 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش اول
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش سوم   (201 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش سوم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش دوم   (222 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش دوم
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی و اجرا تا ارائه؛ بخش اول   (251 بار دانلود)
فصل نهم از کتاب آقای کرسول؛ روش تحقیق کیفی؛ از طراحی تا اجرا و گزارش؛ بخش اول
روش تحقیق نظریه داده بنیاد (03)   (252 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ نظریه داده بنیاد؛ بخش سوم
روش تحقیق نظریه داده بنیاد (02)   (240 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ نظریه داده بنیاد؛ بخش دوم
روش تحقیق نظریه داده بنیاد (01)   (224 بار دانلود)
روش تحقیق کسب و کار؛ نظریه داده بنیاد؛ بخش اول
فصل هفتم؛ بخش ششم؛ مدیریت بازاریابی   (291 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ بخش ششم؛ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی
فصل هفتم؛ بخش پنجم؛ مدیریت بازاریابی   (276 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ بخش پنجم؛ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی
فصل هفتم؛ بخش چهارم؛ مدیریت بازاریابی   (309 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ بخش چهارم؛ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی
فصل هفتم؛ بخش سوم؛ مدیریت بازاریابی   (301 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ بخش سوم؛ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی
فصل هفتم؛ بخش دوم؛ مدیریت بازاریابی   (253 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ بخش دوم؛ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی
فصل هفتم؛ بخش اول؛ مدیریت بازاریابی   (281 بار دانلود)
مدیریت بازاریابی؛ بخش اول؛ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی
روش تحقیق پیمایشی   (253 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق پیمایشی
روش تحقیق آزمایشگاهی   (283 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق آزمایشگاهی
اسلایدهای روش تحقیق پیمایش   (230 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق پیمایشی
اسلایدهای روش تحقیق آزمایشگاهی   (206 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ روش تحقیق آزمایشگاهی
اسلاید روش تحقیق اقدام پژوهی   (211 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ اقدام پژوهی
روش تحقیق اقدام پژوهی   (217 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ اقدام پژوهی
فصل هشتم، بخش چهارم؛ تحقیقات بازاریابی   (243 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل هشتم؛ روشهای تحقیق کیفی
فصل هشتم، بخش سوم؛ تحقیقات بازاریابی   (209 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل هشتم؛ روشهای تحقیق کیفی
فصل هشتم، بخش دوم؛ تحقیقات بازاریابی   (239 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل هشتم؛ روش تحقیق کیفی
فصل هشتم، بخش اول؛ تحقیقات بازاریابی   (216 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی؛ فصل هشتم؛ روشهای تحقیق کیفی
تحقیقات بازاریابی؛ فصل هشتم؛ روشهای تحقیق کیفی   (154 بار دانلود)
روش تحقیق در کسب و کار؛ روایت پژوهی   (251 بار دانلود)
در این ویدئو، روش تحقیق روایت پژوهی به صورت کامل تشریح شده است.
روش تحقیق در کسب و کار؛ پدیدار شناسی   (250 بار دانلود)
در این ویدئو، روش تحقیق پدیدار شناسی به صورت کامل تشریح شده است.
فصل هفتم، بخش سوم، تحقیقات بازاریابی   (212 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی، فصل هفتم، سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
فصل هفتم، بخش دوم، تحقیقات بازاریابی   (259 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی، فصل هفتم، سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
فصل هفتم، بخش اول، تحقیقات بازاریابی   (212 بار دانلود)
تحقیقات بازاریابی، فصل هفتم، سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
فصل ششم، بخش ششم، مدیریت بازاریابی   (322 بار دانلود)
در این ویدئو، آخرین بخش از فصل ششم با عنوان نظریه رفتاری تصمیم تشریح شده است.
فصل ششم، بخش پنجم، مدیریت بازاریابی   (300 بار دانلود)
در این ویدئو، سایر نظریه های مربوط به تصمیم گیری مصرف کنندگان تشریح شده است.
فصل ششم، بخش چهارم، مدیریت بازاریابی   (319 بار دانلود)
در این ویدئو، دو مرحله آخر فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان تشریح شده است.
فصل ششم، بخش سوم، مدیریت بازاریابی   (278 بار دانلود)
در سومین بخش از فصل ششم درس مدیریت بازاریابی، فرایند خرید در مدل محرک - پاسخ تشریح شده است.
فصل ششم، بخش دوم، مدیریت بازاریابی   (319 بار دانلود)
دردومی بخش از فصل ششم درس مدیریت بازاریابی، بخش از جعبه سیاه مدل محرک - پاسخف یعنی بخش مربوط به ادراکات، یادگیری، انگیزه و حافظه تشریح شده است.
فصل ششم، بخش اول، مدیریت بازاریابی   (303 بار دانلود)
فصل ششم درس مدیریت بازاریابی به تبیین بازارهای مصرفی می پردازد و عنوان فصل تجزیه و تحلیل بازار مصرفی است.
روش تحقیق پدیدارشناسی - روش تحقیق در کسب و کار   (224 بار دانلود)
در این فایل آموزشی، روش تحقیق پدیدار شناسی به صورت کامل تشریح شده است.
اسلایدهای فصل چهارم، تحقیقات بازاریابی، نقش استراتژیک داده های ثانویه   (211 بار دانلود)
دراین اسلایدهای آموزشی، نقش داده های ثانیه به عنوان ابزار استراتژیک در پیشبرد اهداف تقیقات بازاریابی به صورت کامل تشریح شده است.
فصل هفتم، تحقیقات بازاریابی، سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی   (185 بار دانلود)
در این اسلایدهای آموزشی، تصمیم گیری در بستر بازاریابی و سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی، متشکل از 70 اسلاید را به صورت کامل به بحث گذاشته شده است.
فصل سوم، تحقیقات بازاریابی   (179 بار دانلود)
در این پاورپوینت آموزشی، فرایند تعریف مساله در تحقیقات بازاریابی به صورت کامل مورد بحث قرار گرفته است.
اسلاید فصل پنجم درس تحقیقات بازاریابی   (161 بار دانلود)
فصل پنجم، بخش دوم، تحقیقات بازاریابی   (224 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل پنجم با محوریت ایجاد هوش بازار در غالب فعالیتهای تحقیقات بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است.
فصل پنجم، بخش اول، تحقیقات بازاریابی   (226 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش اول از فصل پنجم در درس تحقیقات بازاریابی ارائه شده است که به تشریح نقش تحقیقات بازاریابی در مدیریت روابط با مشتری می پردازد.
روش تحقیق قوم نگاری - بخش دوم، روش تحقیق در کسب و کار   (290 بار دانلود)
در این ویدئو، دومین قسمت از ویدئوی آموزشی روش تحقیق قوم نگاری ارائه شده است.
روش تحقیق قوم نگاری - بخش اول   (289 بار دانلود)
در این وبدئو، بخش اول از مبحث قوم نگاری به صورت کامل به بحث گذاشته شده است/.
روش تحقیق مطالعه موردی   (274 بار دانلود)
در این ویدئو، روش تحقیق مطالعه موردی به صورت مبسوط تشریح شده است.
متغیر - روش تحقیق در مدیریت، روش تحقیق در کسب و کار و تحقیقات بازاریابی   (436 بار دانلود)
در این ویدئو، متغیر و انواع آن تعریف شده است. تقسیم بندیهای متغیر به همراه نمونه هایی از آنها به صورت خلاصه تشریح شده است.
فصل چهارم، بخش چهارم، تحقیقات بازاریابی   (217 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش چارم از فصل چهارم با موضوع منابع داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم، بخش سوم، تحقیقات بازاریابی   (321 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش سوم از فصل چهارم با موضوع منابع داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم، بخش دوم، تحقیقات بازاریابی   (202 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل چهارم با موضوع منابع داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم، بخش اول، تحقیقات بازاریابی   (273 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش اول از فصل چهارم با موضوع منابع داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم، بخش پنجم، مدیریت بازاریابی   (326 بار دانلود)
این ویدئو، بخش آخر از فصل پنجم زا شامل میود که میاحث مربوط به مدیریت پایگاه داده مشتری را پوشش می دهد.
فصل پنجم، بخش چهارم، مدیریت بازاریابی   (315 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش چهارم از فصل پنجم با محوریت رضایت مشتری و مولفه های همراه با آن ارائه شده است.
فصل پنجم، بخش سوم، مدیریت بازاریابی   (278 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش سوم از فصل پنجم درس مدیریت بازاریابی با محور رضایت مشتری ارائه شده است.
فصل پنجم، بخش دوم، مدیریت بازاریابی   (311 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل پنجم ارائه شده است.
فصل پنجم - بخش اول - مدیریت بازاریابی   (365 بار دانلود)
بخش اول از فصل پنجم از درس بازاریابی
روش نمونه گیری خوشه ای- روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی   (266 بار دانلود)
در این ویدئو، روش نمونه گیری خوشه ای تشریح شده است.
روش نمونه گیری طبقه ای- روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی   (266 بار دانلود)
دراین ویدئو، روش نمونه گیری طبقه ای تشریح شده است.
روش نمونه گیری تصادفی نظام مند- روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی   (216 بار دانلود)
دراین ویدئو، روش نمونه گیری تصادفی نظام مند تشریح شده است.
روش نمونه گیری تصادفی ساده - روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی   (235 بار دانلود)
در این ویدئو، روش نمونه گیری تصادفی ساده تشریح شده است.
مراحل اجرایی پیش از آغاز نمونه گیری - روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی   (256 بار دانلود)
در این ویدئو، توضیحاتی در مورد اقدامات مورد نیاز پیش از آغاز به کار نمونه گیری تشریح شده است.
مقدمه ای بر جامعه آماری و نمونه گیری - روش تحقیق در مدیریت - کارشناسی   (301 بار دانلود)
در این ویدئو، مقدمه ای بر جامعه آماری و نمونه گیری ارائه شده است.
فصل چهارم - بخش چهارم - مدیریت بازاریابی   (360 بار دانلود)
دراین ویدئو، شاخصهای سنجش کارایی فعالیتهای بازاریابی مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم - بخش سوم - مدیریت بازاریابی   (321 بار دانلود)
در این ویدئو کوتاه، 7 ویژگی تحقیقات بازاریابی اثربخش تشریح شده است.
فصل چهارم - بخش دوم - مدیریت بازاریابی   (349 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل چهارم از مبحث تحقیقات بازاریابی ارائه شده است. بخش اول این فصل در کلاس برخط تدریس شده است و در ادامه مباحث کلاسی، این ویدئو ارائه شده است.
فصل سوم - بخش چهارم - بازاریابی صنعتی   (234 بار دانلود)
در این ویدئوی کوتاه، دو مبحث خرید توسط دولتها و مباحث اخلاقی تشریح شده است.
فصل سوم - بخش سوم - بازاریابی صنعتی   (241 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش سوم از فصل سوم در خصوص خریدهای صنعتی به سمع و نظر شما میرسد.
فصل سوم - بخش دوم - بازاریابی صنعتی   (258 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل سوم - خرید صنعتی- ارائه شده است.
فصل سوم-بخش اول-بازاریابی صنعتی   (273 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش اول از فصل سوم - مبحث خرید صنعتی- تشریح شده است.
شرح تکلیف-بخش اول-مطالعه بخشهای اولیه دو مقاله-بازاریابی صنعتی   (248 بار دانلود)
در این ویدئو، بخشهای اولیه دو مقاله جهت آمادگی در کلاس تریح شده است.
فصل دوم-بخش آخر-کرسول-روش تحقیق در کسب و کار   (285 بار دانلود)
در این ویدئو، آخرین بخش از موضوع مرور پیشینه تحقیق به بحث گذاشته شده است.
فصل دوم-بخش دوم-کرسول-روش تحقیق در کسب و کار   (317 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از ادبیات تحقیق ارائه شده است.
فصل سوم-بخش سوم-تحقیقات بازاریابی   (286 بار دانلود)
در این ویدئو، که بخش پایانی فصل سوم است، به مفاهیمی مانند پاردایم به عنوان محور توسعه سئوالات، اهداف، فرضیات و مدلهای تحقیق پرداخته میشود.
فصل سوم، بخش دوم- تحقیقات بازاریابی   (226 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل سوم تحقیقات بازاریابی با عنوان "تعریف مساله تحقیقات بازاریابی" ارائه شده است. بخش اول این ویدئو در کلاس مجازی و به صورت ضبط شده در اختیار دانشجویان قرار دارد.
فصل دوم، بخش دوم (بازاریابی صنعتی)   (254 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل دوم درس بازرایبی صنعتی ارائه شده است.
فصل دوم، بش اول - بازاریابی صنعتی   (257 بار دانلود)
بخش اول از فصل دوم بازاریابی صنعتی در این ویدئو ارائه شده است.
فصل دوم، بخش دوم - تحقیقات بازاریابی   (294 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم و آخر از فصل دوم در فرایند تحقیقات بازاریابی ارائه شده است.
فصل دوم، بخش اول - تحقیقات بازاریابی   (264 بار دانلود)
در این ویدئو، ادامه مبحث مراحل تحقیقات بازاریابی، که بخش اول آن در کلاس برخط تشریح شده، ارائه شده است.
ویدئوی شماره 11 از فصل اول کرسول - معیارهای انتخاب روش تحقیق   (258 بار دانلود)
در این ویدئو که آخرین ویدئو از فصل اولی کتاب کرسول است، سه معیار اصلی در انتخاب انواع روشهای تحقیق با سه رویکرد کمی، کیفی و آمیخته تشریح شده است.
ویدئوی شماره 10از فصل اول کرسول - Scenarios   (313 بار دانلود)
در این ویدئو، 4 سناریوی محتمل در تحقیقات را مبتنی بر فلسفه، راهبرد و روش تحقیق ارائه شده است.
ویدئوی شماره 09 از فصل اول کرسول - روشهای جمع آوری داده ها   (246 بار دانلود)
در این ویدئو، روشها و و تکنیکهای جمع آوری داده ها مورد بررسی قرار گرفته است.
ویدئوی شماره 08 از فصل اول کرسول - روش آمیخته   (278 بار دانلود)
در این ویدئو، به صورت مختصر روش تحقیق آمیخته معرفی شده است.
ویدئوی شماره 07 از فصل اول کرسول - رویکردهای کمی و کیفی   (294 بار دانلود)
در این ویدئو، روشهای تحقیق کمی و کیفی به صورت اجمالی و خلاصه تشریح شده است.
ویدئوی شماره 06 از فصل اول کرسول - فلسفه عملگرایی   (247 بار دانلود)
دراین ویدئو، فلسه عملگرایی به بحث گذاشته شده است.
ویدئوی شماره 05 از فصل اول کرسول -مشارکتی/انتقادی   (248 بار دانلود)
در این ویدئو، فلسفه مشارکتی یا انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.
ویدئوی شماره 04 از فصل اول کرسول - ساختارگرایی اجتماعی   (276 بار دانلود)
دراین ویدئو، فلسه ساختارگرایی اجتماعی به بحث گذاشته شده است.
ویدئوی شماره 03 از فصل اول کرسول - اثبات گرایی   (282 بار دانلود)
در این ویدئو، فلسفه اثبات گرایی تشریح شده است.
ویدئوی شماره 02 از فصل اول کرسول   (296 بار دانلود)
این ویدئو، در ادامه ویدئوی کلاس برخط بوده و تا ابتدای مبحث جهانبینی تحقیق برای ورود به آن را پوشش می دهد.
جزوه روش تحقیق ,ویرایش (10)   (2081 بار دانلود)
دراین جزوه، تا انتهای صفحه 37 مطالب ارائه شده در کلاس قرار داده شده است و امتحان میانترم اول تا انتهای صفحه 37 خواهد بود.
فصل دوم، بخش ششم (مدیریت بازاریابی)   (341 بار دانلود)
در این وویدئو، بخش ششم و آخر از فصل دوم ارائه شده است.
فصل دوم، بخش پنجم (مدیریت بازاریابی)   (333 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش پنجم از فصل دوم ارائه شده است.
فصل دوم، بخش چهارم (مدیریت بازاریابی)   (369 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش چهارم از فصل دوم درس مدیریت بازاریابی ارائه شده است.
فصل دوم، بخش سوم (مدیریت بازاریابی   (331 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش سوم از فصل دوم درس مدیریت بازاریابی ارائه میشود.
فصل دوم، بخش دوم (مدیریت بازاریابی)   (424 بار دانلود)
محتوای این ویدئو شامل ادامه فصل دوم که در کلاس آنلاین تدریس آن آغاز شده بود و از اسلاید شماره 19 به بعد است. بخش اول این فصل در بخش فیلمهای ضبط شده کلاسهای برخط موجود است.
فصل اول، بخش سوم (مدیریت بازاریابی)   (457 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل اول مدیریت بازاریابی با معرفی و تعریف بازاریابی ارائه شده است.
فصل اول، بخش دوم (مدیریت بازاریابی)   (463 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل اول مدیریت بازاریابی با معرفی و تعریف بازاریابی ارائه شده است.
فصال اول، بخش اول (مدیریت بازاریابی)   (505 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش اول از فصل اول مدیریت بازاریابی با معرفی و تعریف بازاریابی ارائه شده است.
فصل اول (روش تحقیق در کسب و کار)   (331 بار دانلود)
در این ویدئو، روش تحقیق در بستر کسب و کار معرفی و تعریف شده است.
نحوه جستجو در اینترنت برای یافتن مقالات علمی   (431 بار دانلود)
دراین ویدئو، نحوه دسترسی به مقالات علمی داخلی و خارجی به شما معرفی میشود.
فصل اول، بخش دوم (تحقیقات بازاریابی)   (270 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از معرفی موضوعات در تحقیقات بازاریابی از منظر راهبردی و تاکتیکی برای شما ارائه شده است.
فصل اول، بخش اول (تحقیقات بازاریابی)   (293 بار دانلود)
در این ویدئو، تعاریف اولیه از تحقیقات بازاریابی، به همراه محورهای کلی مباحث و مضوعات ممکنه در تقیقات بازاریابی ارائه شده است.
فصل اول، بخش دوم   (249 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش دوم از فصل اول درس بازاریابی صنعتی را شماهده میکنید.
فصل اول، بخش اول   (287 بار دانلود)
در این ویدئو، بخش اول درس با معرفی بازاریابی صنعتی ارائه میشود.
معرفی درس روش تحقیق در کسب و کار   (286 بار دانلود)
در این ویدئوی کوتاه، درس روش تحقیق در کسب و کار معرفی شده است.
معرفی درس تحقیقات بازاریابی   (214 بار دانلود)
در این ویدیئوی کوتاه، درس تحقیقات بازاریابی معرفی شده است.
معرفی درس بازاریابی صنعتی و خدمات   (267 بار دانلود)
در این ویدوئوی کوتاه، درس بازاریابی صنعتی و خدمات و سرفصل آن معرفی می شود.
معرفی درس روش تحقیق در مدیریت   (293 بار دانلود)
در این ویدئوی کوتاه، درس روش تقیق در مدیریت و سرفصل آن معرفی شده است.
معرفی درس مدیریت بازاریابی   (393 بار دانلود)
در این ویدئوی کوتاه، درس مدیریت بازاریابی معرفی شده و مروری بر مطالب و سرفصل این درس ارائه خواهد شد.
دستورالعمل اجرایی و نگارشی کارآموزی   (220 بار دانلود)
در این فایل، توضیحات مربوط نحوه اجرای کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی، نحوه گزارش دهی و نگارش گزارش نهایی به صورت مبسوط تشریح شده است.
فصل سیزدهم   (338 بار دانلود)
فصل چهارم   (358 بار دانلود)
فصل دوازدهم   (270 بار دانلود)
در این فصل، به مسئله سطوح داده و مقیاس سنجش پرداخته میشود. چهار مقیاس اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی و کاربردهای آن و البته محدودیتها هر کی به صورت مفصل به بحث گذاشته شده است.
فصل دوم   (351 بار دانلود)
در این فصل، فرایند انجام تحقیقات بازاریابی در 4 فاز و 10 مرحله به تفصیل به بحث گذاشته شده است.
فصل اول   (302 بار دانلود)
اسلایدهای فصل اول درس تحقیقات بازاریابی که به معرفی موضوع تحقیقات بازاریابی پرداخته و موضوعات منتخب در انجام تحقیقات بازاریابی را معرفی مینماید. در انتها نیز بازار و صنعت تحقیقات بازاریابی را مورد بررسی قرار میدهد.
فصل دوم   (631 بار دانلود)
در این فصل، مقدمه ای بر استراتژیهای بازاریابی ارائه میشود و استراتژی در 4 سطح شرکتی، بخشی، SBU و محصول به تفسیر مورد بررسی قرار میگیرد. در ضمن، اصلاحات ویرایشی نیز در این نسخه لحاظ شده است.
فصل اول   (515 بار دانلود)
این فصل به مبحث بازاریابی ورود پیدا مینماید و پس از تعریف جامع بازار و بازاریابی، سیر توسعه بازاریابی و رویکردهای ششگانه بازاریابی ره به تفصیل به بحث می گذارد. در ضمن، آخرین اصلاحات در فصل اول در این اسلاید لحاظ گردیده است.
اسلاید روش تحقیق آمیخته   (729 بار دانلود)
02-مروری بر پیشینه تحقیق   (612 بار دانلود)
04-روش تحقیق کیفی   (729 بار دانلود)
فصل اول (Sounders et al)   (504 بار دانلود)
فصل سوم (Sounders et al)   (536 بار دانلود)
فصل پنجم (Sounders et al)   (1226 بار دانلود)
فصل نهم (Sounders et al)   (480 بار دانلود)
پنج روش تحقیق کیفی (Creswel)   (593 بار دانلود)
فصل سوم   (521 بار دانلود)
فصل پنجم، مدیریت بازاریابی   (581 بار دانلود)
در این اسلاید، آخرین ویرایش از مباحث فصل پنجم از درس مدیریت بازاریابی با محوریت رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است.
فصل هفتم   (534 بار دانلود)
فصل نهم   (632 بار دانلود)
برند و مدیریت برند از موضوعات پرکاربرد در مدیریت بازاریابی است. این فصل به مسئله مدیریت ارز ویژه برند و مسائل همراه به آن می پردازد.
01-انتخاب طرح تحقیق   (758 بار دانلود)
03-پنج رویکرد روش تحقیق کیفی   (567 بار دانلود)
05-روش تحقیق آمیخته   (528 بار دانلود)
فصل دوم (Sounders et al)   (566 بار دانلود)
فصل چهارم (Sounders et al)   (1227 بار دانلود)
فصل هفتم (Sounders et al)   (1072 بار دانلود)
فصل دهم (Sounders et al)   (610 بار دانلود)
روش تحقیق کیفی(Creswel)   (747 بار دانلود)
فصل چهارم   (488 بار دانلود)
فصل ششم   (592 بار دانلود)
فصل هشتم   (537 بار دانلود)
بخش بندی بازار و هدف گذاری بخشهای مناسب از کلیدی ترین اقدامات بازاریابی است. در این فصل بخش بندی و هدف گذاری بخش های مد نظر مورد بررسی دقیق قرا میگیرد.
فصل 11- مروری بر تعدادی از جذبه های تبلیغاتی   (498 بار دانلود)
فصل 02 (Keller)-ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و جایگاه یابی برند   (554 بار دانلود)
در این فصل، توضیحات بسوطی از فریاند شکل گیری و ایجاد ارزش ویژه برند و جایگاه یابی برند ارائه شده است.
فصل 06-(Keller)-ادغام ارتباطات بازاریابی به منظور ایجاد ارزش ویژه برند   (664 بار دانلود)
فصل سیزدهم   (503 بار دانلود)
فصل پانزدهم   (556 بار دانلود)
مقاله انگلیسی در خصوص قوم نگاری، نظریه داده بنیاد و پدیدار شناسی   (590 بار دانلود)
مقاله به عنوان یکی از منابع این درس در امتحان پایان ترم به حساب می آید.
فصل 10- خلق پیامهای تبلیغاتی خلاقانه و اثربخش   (490 بار دانلود)
فصل 01- (Keller)- برند و مدیریت برند   (602 بار دانلود)
فصل 03 (Keller)-طنین برند و زنجیره ارزش برند   (480 بار دانلود)
فصل دوازدهم   (885 بار دانلود)
فصل چهاردهم   (1197 بار دانلود)
فصل هفدهم   (467 بار دانلود)
فصل 09 - مروری بر مدیریت تبلیغات   (495 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش تحقیق در مدیریت   (281 بار دانلود)
در این فایل، سرفصل درس روش تحقیق در مدیریت برای رشته مدیریت، کلیه گرایشها تنظیم شده است.
رشته : مدیریت , گرایش : کلیه گرایشها
بازاریابی صنعتی و خدمات   (212 بار دانلود)
در این فایل، سرفصل درس بازاریابی صنعتی و خدمات برای رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی تنظیم شده است.
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی
مدیریت بازاریابی   (503 بار دانلود)
در این فایل، سرفصل درس مدیریت (اصول) بازاریابی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (کلیه گرایشها) تنظیم شده است.
رشته : مدیریت کسب و کار - مدیریت بازرگانی , گرایش : کلیه گرایشها
مدیریت تبلیغات و برند   (508 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی
روش تحقیق در کسب و کار   (528 بار دانلود)
در این فایل، سرفصل درس روش تحقیق در کسب و کار (MBA) برای کلیه گرایشها تنظیم شده است.
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : کلیه گرایشها
روش تحقیق کیفی و آمیخته   (569 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی
تحقیقات بازاریابی   (369 بار دانلود)
در این فایل، سرفصل درس تحقیقات بازاریابی برای رشته های مدیریت کسب و کار و مدیریت بازرگانی برای کلیه گرایشها تنظیم شده است.
رشته : مدیریت کسب و کار - مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
تحقیقات بازاریابی - اعضای گروه های کلاسی و تکالیف تحصیص داده شده (1399/07/06)
مقاله جهت بررسی و مطالعه برای ارائه در کلاس درس بازاریابی صنعتی (1399/06/30)
تداوم برگزاری کلاسهای درسی در هفته های اینده منتهی به 15 فروردین (1398/12/22)
مطالعه موردی دوم برای درس تحقیقات بازاریابی (1398/09/16)
مطالعه و دو مورد مطالعه برای هفته آینده در درس مدیریت بازاریابی برای هر دو گروه (1398/09/05)
مطالعه موردی در درس تحقیقات بازاریابی و ارائه کلاسی برای هفته آینده (1398/09/05)
امتحان فصل 5 در درس روش تحقیق - کارشناسی (1398/09/04)
امتحان میانترم در درس مدیریت بازاریابی (گرایش رفتار و سیستمها) (1398/08/01)
امتحان میان ترم در درس مدیریت بازاریابی (گرایش بازاریابی و استراتژی) (1398/08/01)
ارائه حداقل دو صفحه از مسئله تحقیق بازاریابی (1398/07/16)
تحویل تکالیف درس روش تحقیق در کسب و کار (1398/03/05)
انتشار آخرین مقاله بنده در نشریه تحقیقات نوین بازاریابی (1398/02/25)
چاپ آخرین مقاله اینجانب در نشریه International Journal of Business Excellence (1398/02/24)
تغییر تاریخ ارائه دو پایان نامه کیفی و ارائه کلاسی 5 روش تحقیق کیفی (1398/02/18)
ارائه دو پایان نامه کیفی در درس روش تحقیق در کسب و کار (هر دو گروه) (1398/02/16)
برگزاری جلسه فوق العاده در دروس مدیریت تبلیغات و برند و روش تحقیق کیفی و آمیخته (1398/02/16)
مقدمه ای بر کدها و کدگذاری در تحقیقات کیفی (1398/01/23)
فرایند مرحله به مرحله در تحلیل داده های کیفی (1398/01/23)
منتفی شدن برگزاری کلاس فوق العاده دروس مدیریت تبلغات و برند و روش تحقیق کیفی و آمیخته (1398/01/23)
تاریخ آزمون میانترم در درس روش تحقیق در کسب و کار (1398/01/19)
گروهبندی ارائه تکالیف ترمی در درس روش تحقیق در کسب و کار (1398/01/19)
تخصیص مقاله به دانشجویان مدیریت بازرگانی در درس روش تحقیق کیفی و آمیخته (1397/12/17)
جلسه دفاع رساله دکتری (1397/12/13)
(خبر اصلاحی) مطالعه موردی در درس مدیریت بازاریابی (1397/12/13)
شرکت در کنفرانس برای دروس روش تحقیق در کسب و کار و روش تحقیق کیفی و آمیخته (1397/12/13)
براکتینگ (آپوخه) چیست؟ (1397/12/11)
پیشنهاد مطالعه مقاله ای در حوزه تحقیقات کیفی (1397/12/09)
روایت پژوهی و انواع آن در تحقیقات کیفی (1397/12/10)
در خصوص تکالیف کلاسی درس روش تحقیق کیفی و آمیخته (1397/12/07)
در خصوص منابع درس روش تحقیق کیفی و آمیخته (1397/12/08)
زمان مراجعه برای مشاوره دانشجویی (1397/12/01)
مصاحبه عمیق، ابزاری برای جمع آوری داده های کیفی (1397/12/03)
ارزش‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی با تأکید بر کارآفرینی محوری و بازارمحوری؛ نقش میانجی نگرش نوآورانه (1397/12/04)
در خصوص تکلیف درس روش تحقیق در کسب و کار (1397/12/07)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، گروه مدیریت بازرگانی، کد پستی 19111-35131
mmaleki80@semnan.ac.ir
0098-2331532575

فرم تماس